KUSH JANË DËSHMITARËT E JEHOVAIT?

0
256
Digital image

Duke e parë aktualitetin në trojet tona, ku në kohët e fundit dëgjojmë shpesh për “misionarët e të vërtetës” apo të ashtuquajturit ”Dëshmitarët e jehovës” propagandë kjo e cila po zgjerohet me të madhe, ndaj e pamë të arsyeshme ta sqarojmë të vërtetën e kësaj lëvizjeje të re. Duke mos parë asnjë lëvizje serioze nga ana e atyre që janë kompetent për këtë çështje pra hoxhallarët të cilët janë dhe “pronarët e minbereve të xhamive” prej ku duhet të paralajmërojnë popullatën për çdo lloj lëvizje që rrezikon traditën tonë shekullore islame, në veçanti kur bëhet fjalë për ç‘çështjet religjioze, vendosëm që të paralajmërojmë bashkësinë tonë me shumicë pothuajse absolute islame se për çfarë lëvizje bëhet fjalë.

Madje për këtë jemi nxitur edhe nga disa besimtarë nga fshatrat tonë ku na kanë rrëfyer për prezencën e tyre në fshatra, madje edhe për disa biseda të cilat kanë bërë me ta, fakt ky i cili tregon për shtrirjen e këtyre “misionarëve-studentë” thellë në trojet tona duke mos i kursyer edhe fshatrat e largta vetëm e vetëm për të shpërndarë “Ideologjinë e tyre të përkryer” siç e përshkruajnë ata vetë, pasi bëhet fjalë për një fe e cila në brendësinë e saj ngërthen të tri fetë qiellore (islamin, krishterimin dhe judaizmin) në një fe të vetme-unikale.

Bëhet fjalë për një organizatë botërore fetare politike e cila reklamon mendimet e veta në shumë shtete të botës e cila disponon me një fond të fuqishëm financiar por e cila gjithashtu vepron në sajë të selive të saja të hapura në shumë kryeqendra botërore edhe si një organizate sekrete.

Paraqitja e tyre e parë ka qenë në ShBA në pjesën e dytë të shekullit 19, me pretekst se janë të krishterë, ndërsa realiteti i tyre fuqishëm tregon se janë nën kontroll të çifutëve dhe punojnë në interes të tyre. U njohën në fillim me emrin “Organizata e re botërore”, kurse me emrin “Dëshmitarët e jehovës” u njohën në fillim të vitit 1931, madje me këtë emër ”Dëshmitarët e jehovës” në Amerikë janë njohur zyrtarisht që nga viti 1884.

Themelimi dhe personalitetet e dalluara të kësaj lëvizjeje

Themelues i saj është prifti Çarls Rasell (1862-1916) dhe në kohën e tij njiheshin me emrin ”Sekti Rasilijeh” ose “Rasilijunët”, kjo lëvizje këtë nocion e ka marrë nga themeluesi i saj, po ashtu njihen me emrin “Studiuesit e ri të Ungjillit”-Biblës, më vonë janë njohur me emrin ”Watch Tower Bible and Tract Society”, ndërsa si emër përfundimtar i tyre ka ngelur ”Dëshmitarët e jehovës” duke u bazuar në Jëhovain-zotin e bijve të izraelit. Sipas reflektimeve të Teuratit të tyre (shiko Sijer El-Huruxh 6:4-2) ku thuhet: ” Zoti i foli Musait dhe i tha: Unë jam Zoti, Unë jam Ai i Cili iu jam shfaqur Ibrahimit, Is’hakut, Jakubit si Zot i Gjithëfuqishëm, ndërsa emri im i vërtetë është Jehova, e për këtë gjë ata nuk i kam informuar.”

Më pas prijës pas tij në udhëheqjen e organizatës u bë Franklin Rezerford (1869-1942) i cili në vitin 1917 shkroi librin “Rënia e Babilit”, pra më babilin bën me shenjë për çdo organizatë e cila ekziston në botë.

Pas tij vjen Narthan Hermur Kuner më 1905, në këtë kohë kjo organizatë bëhet shtet brenda shtetit siç thuhet.

Mendimet dhe besimet e kësaj lëvizjeje

– Afirmojnë anarkinë morale dhe largim nga çdo vlerë njerëzore për të cilat bëjnë nxitje mësimet fetare islame po edhe fetë tjera si krishterimi dhe judaizmi.

– Besojnë se Jehovai është Zoti i tyre, ndërsa Isai-Jezusi kryetar i mbretërisë së Zotit.

– Besojnë në librin e shenjtë të krishterëve, mirëpo duke e komentuar sipas metodologjisë së tyre të veçantë.

– Ithtarët e kësaj lëvizjeje kanë bindje të verbër ndaj prijësve të tyre, pra ata vendosin dhe shfuqizojnë ligje në këtë fe.

– E shfrytëzojnë emrin e Isait dhe librin e shenjtë për të arritur qëllimet e tyre, ndër të cilët është edhe ngritja e shtetit të tyre fetarë e botërorë për të sunduar tërë botën.

– Përgatitja shpirtërore për ngritjen e shtetit të madh hebraik-jehudi.

– Mohojnë llogarinë, dënimin e botës tjetër, nuk ka mëkat ai i cili bën mëkat apo gabim në këtë jetë, njerëzit janë të gabueshëm prandaj në fund do të falën. (madje në këtë aludojnë edhe të krishterët të cilët thonë se vrasja e Isait ka larë mëkatet e të gjithë njerëzimit, madje për këtë dhe e ka flijuar Zoti të birin e vet për ta shpëtuar njerëzimin nga dënimi i Tij në botën tjetër).

– Nuk besojnë botën tjetër e as ferrin, por besojnë se parajsa është në këtë botë në mbretërinë e tyre.

– Besojnë se është afruar koha e luftës çlirimtare të cilën do ta udhëheq Isai-Jezusi, ndërsa këta do të jenë ushtarët e tij dhe të gjithë udhëheqësit e tjerë botërorë do t’i largojnë nga postet e tyre.

– Nga libri i shenjtë shkëpusin vetëm ato pjesë të cilat flasin për dashurinë që duhet të kenë njerëzit për Izraelin dhe jehudët dhe këto i shpërndajnë me të madhe.

– Nuk besojnë në shpirtin dhe në amshueshmërinë e tij, posedojnë vend adhurime të tyre të cilat i quajnë ”Dhomat e mbretërisë” ose “Shtëpitë e Zotit”

– Vëllazërimi njerëzorë tek ata është i lidhur ngushtë vetëm në mes tyre dhe jo edhe me të tjerët.

– Janë kundër ligjeve njerëzore të shpikura si dhe bëjnë thirrje në kryengritje, por kjo dihet tek anëtaret e avancuar në mësimet e tyre, armiqësojnë fetë tjera në brendësinë e tyre pos jehudëve si dhe udhëheqësit e tyre janë në përgjithësi me origjinë çifute.

– Mundohen të përhapin anarkinë në botë duke bërë nxitje në shumë popuj për t’i ngritur ata kundër pushtetarëve të tyre, me organizime, peticione, protesta dhe mënyra të ndryshme të shfaqjes së pakënaqësisë vetëm për t’ia arritur qëllimit. Tentojnë vazhdimisht të bëjnë nxitje për të çrregulluar institucionet shtetërore, duke u bazuar në atë çfarë shkruan “Libri i gjelbër” i tyre ku thuhet: “Zoti te jetë i sinqertë se ata janë me të vërtet ambasadorët e Allahut në mbretërinë e Tij të shenjtë.” Nisur nga kjo ata dëfrehen në ata që nuk iu nënshtrohen pushtetmbajtësve në asnjë shtet të botës dhe gëzojnë një ”Pavarësi të jashtëzakonshme” të shoqatave të tyre në shumë shtete, madje kjo mund të shihet më së miri në Shqipëri, ku nga 20 vetëvrasje që u bënë në një periudhë kohore të caktuar, në 16 prej tyre u dyshuan të kenë “Dorë” anëtarë të shoqatave të tyre në qytete të ndryshme ku operonin në këtë shtet, madje edhe pas shumë përputhjeve me ideologjinë e tyre se vetëvrasja e anëtarëve të rinj do t’i bëjë që ata të shijojnë sa më herët parajsën dhe nga ana tjerë kishte fakte shumë të forta se anëtarë të shoqatave të tyre janë të involvuar në këto vetëvrasje, shteti nuk ndërmori asnjë hap as për t’i hetuar të dyshuarit nga radhët e tyre.

– I pranojnë librat e shenjtë të cilat i pranojnë jehudët si të shenjta të cilët janë 19 me numër.

– Besojnë trinitetin, mirëpo e komentojnë me Jehovën, të birin dhe shpirtin e shenjtë.

– Anëtari që hyn në fenë e tyre kalon disa etapa, si dhe duhet t’ju nënshtrohet disa kritereve shumë të rënda, madje organizimi i organizatës së dëshmitarëve të jehovait kalon në tre etapa:

a) Organi i shpresës qiellore: ky organ është udhëheqja më e lartë e tyre, të cilën e udhëheq robi i madh ose i urti, ndërsa vendqëndrimi i tij quhet “Ijl – shtëpia e Zotit”.

b) Organi i shpresës tokësore: janë anëtarët ndihmës, këshillues, filozof etj. këta të gjithë përbëjnë organin realizues të organizatës, pra aktivistët.

c) Përgëzuesit: këta anëtarë njihen si shërbyes, të cilët i shërbejnë organizatës duke shpërndarë libra, broshura që botohen nga vetë organizatat e tyre.

Parullat dhe emblemat e tyre

– Mejnura: është qiri i drejtë klandestik shtatë këndorë i cili është emblema e jehudëve shtetërore dhe fetarë.

– Ylli gjashtë këndore i cili po ashtu është prej shenjave të jehudëve.

– Emri Jehova të cilin e shkruajnë hebarike i cili llogaritet zot tek jehudët.

Botimet e njohura të kësaj lëvizjeje

Në emrin e tyre flet revista e shtypit me emrin “Kulla mbikëqyrëse sioniste”. Kjo revistë më pas e ndryshoi emrin e saj duke u quajtur vetëm ”Kulla mbikëqyrëse” duke e fshehur termin “sioniste”.

– “Lajmi më i ri i mbretërisë” – qëllim i përmendjes së shpeshtë të fjalës mbretëri aludon në mbretërinë e tyre të pritur.

– “Esenca në besimin e botës së re”

– “Është afruar shërimi i popujve”

– “Jeta me shpresën e udhëheqjes së dejtë të re” etj.

Bazat në besimin e tyre dhe qëndrimet ideologjike të tyre

Mund të llogariten si grupacion i krishterë të dalluar me kuptime specifike, porse veprojnë nën ombrellën e jehudëve pa fije dyshimi, prandaj besimin e tyre e kanë të adaptuar prej jehudëve në përgjithësi dhe punojnë në favor të tyre. Kjo nuk është aspak e çuditshme pasi që vet hebrenjtë në fenë e tyre nuk pranojnë besimtarë të tjerë nga popuj të tjerë por e ruajnë fenë e tyre vetëm për vete duke e quajtur veten si “popull të zgjedhur nga Zoti”. Prandaj ndërhyrja e tyre në fetë e tjera si ajo krishtere është për ta “turbulluar” atë, gjë që është në favor të tyre në lidhje me këtë lëvizje të re, duke i mbajtur të tjerët jashtë fesë së tyre madje duke u munduar ta përhapin këtë lëvizje në gjithë popujt tjerë, jep një kuptim logjik tepër të zgjuar se si jehudët operojnë në botë me këtë lëvizje. Pra kjo është një zgjidhje shumë e mençur e tyre për të mbisunduar të gjithë popujt, shtetet dhe politikat e tyre nën ”Mbretërinë e re” të tyre.

– Janë tepër të ndikuar nga filozofia e hershme e sidomos ajo greke.

– Kanë raporte tepër të ngushta me qeverinë izraelite, pa dallim kush është në pushtet, me shërbimet e tyre sekrete si dhe me organizatat tjera botërorë që veprojnë nën lozhën mason-çifute.

– Kanë marrëdhënie të mira me organizatat misionare, partitë apo organizatat komuniste dhe socialiste, pra në përgjithësi me qeveritë majtiste.

– Kanë marrëdhënie të mira me autoritet e Greqisë dhe Armenisë.

Vendet ku janë më të përhapur dhe funksionimi i rrjetit të tyre

Mund të thuash se nuk ka shtet në botë vetëm se këto e kanë të shtrirë aktivitetin e tyre me kohë, ku më pak e ku më shumë ato figurojnë dhe punojnë fuqishëm për të plasuar ideologjinë e rendit të ri botëror, prandaj njohja e saj për neve është e një rëndësie të madhe për shkak të rrezikut të madh të cilin kjo lëvizje e përmban në ideologjinë e saj.

Qendra e tyre është në ShBA, në Bruklin të Nju Jorkut, me adresën e tyre të famshme: Columbia Heights 124, Brooklyn New York – USA.

Që në vitin 1955 aktivitetet e tyre kanë përfshirë 148 shtete, anëtarët e saj në atë kohë numëroheshin deri në 632 929, ndërsa numri i thirrësve të tyre ishte tek 1814 sipas të dhënave të tyre. Tani lind pyetja sa mund të jetë numri i tyre sot?

Disa shtete duke parë rrezikun e tyre ua kanë ndaluar aktivitetin e tyre, madje edhe i kanë dënuar anëtarët e tyre për shkak të thyerjes të ligjeve bazë të shteteve të tyre. Nga shtetet që e kanë ndaluar aktivitetin e tyre janë: Singapori, Libani, Filipinet, Iraku, Norvegjia, Kameruni, Kina, Turqia, Zvicra, Romania, Holanda mirëpo edhe përskaj kësaj ata mundohen fshehurazi t’i kryejnë aktivitetet e tyre në këto shtete madje duke hapur organizata tjera me emra tjerë vetëm e vetëm që të figurojnë në këto shtete ku u është ndaluar aktiviteti i tyre me ligj. Ndërsa në shtetet afrikane në përgjithësi aktivitetet e tyre i zhvillojnë duke bashkëpunuar ngushtë me organizatat humanitare krishtere.

Mënyra e veprimtarisë së tyre

Ata kanë vërtetuar se shumica e njerëzve nuk shkojnë në faltore të çfarëdo lloj religjioni qofshin ato, kanë vërejtur po ashtu se në disa shtete një pjesë tepër e madhe e popullatës nuk i takojnë asnjë feje apo konfesioni të caktuar madje edhe ato të cilët i takojnë një feje të caktuar, në botën bashkëkohore janë shumë të pakët ato të cilët e praktikojnë fenë e tyre. Pra “besimtarët” e feve të tyre nuk prezantojnë në evenimentet apo ceremonitë e tyre fetare që mund të jenë javore, mujore apo edhe vjetore, janë larg porosive të feve të tyre apo predikuesve të feve të tyre. E gjithë kjo i ka bërë ata që aktivitetin e tyre ta shtrijnë në ambiente të ndryshme duke mos u kursyer aspak për imazhin e tyre dhe mënyrën të cilën e zgjedhin në shtete të ndryshme për të vepruar. Të fshehur nën perden e krishterimit ata shkojnë nga shtëpia në shtëpi, nëpër kafene, në rrugë duke vendosur “postblloqe” duke ua tërhequr njerëzve vëmendjen me organizimin e kurseve të gjuhës angleze, të informatikës apo edhe kurseve tjera të ndryshme varësisht prej shtetit dhe vendit ku veprojnë. Për shembull në Shqipëri një pjesë e mirë e tyre ishin të involvuar në kurset e gjuhës angleze falas madje për këtë shkonin deri tek shtëpia e të interesuarve vetëm e vetëm që të gjente zbatim ideologjia e tyre e ‘shenjtë”. Marrin pjesë në panaire të librit me botimet e tyre falas, organizojnë konferenca të lëmenjve të ndryshëm me prapavijë fetare. Marrin pjesë në debate fetare duke u munduar që njerëzve tua bëjnë të ditur se ata janë misionarët më të rinj mbi të cilët kanë rënë e gjithë pesha e fesë krishtere. Madje pretendojnë se feja e tyre bashkëkohore është e vetmja ku duhet të gjithë njerëzit të bashkohen, pra nën flamurin e tyre duhet të hynë të gjitha fetë pasi që ato janë e mesmja e artë e gjitha feve. Shtiren se nuk urrejnë asnjë fe tjetër duke u munduar çdo herë t’i shpjegojnë pikat e përbashkëta me fetë tjera, të argumentohen për vetveten me librat e feve tjera. Nuk tregojnë asnjëherë se kush janë udhëheqësit e tyre kryesorë, por çdoherë bëjnë të ditur se në cilat shtëpi botuese dhe shpërndarëse punojnë, fshehin mënyrat e tyre të financimit dhe çdo herë donatorët e tyre mbeten anonim.

– Hapin dhe sponsorizojnë me dhjetëra apo qindra shtëpi botuese, revista, organizata, shoqata, qendra kulturore, humanitare, fetare varësisht prej rrethanave dhe politikave shtetërore ku operojnë, fakt i cili tregon se kanë një përkrahje të fuqishme financiare.

– Posedojnë madje edhe shkolla të tyre specifike vetëm për ta, nuk përjashtohet involvimi i tyre si posedues apo aksionarë edhe në biznese, korporata apo firma të fuqishme botërore, lokale apo shtetërore, pjesëmarrje në funksione shtetërore etj.

– Po ashtu posedojnë biblioteka të tyre, shtëpi botuese, me shkrime dhe botime edhe në gjuhën e shteteve ku operojnë, institute të larta kulturore, fetare, artistike ku interpretojnë dhe “mbjellin” ideologjinë e tyre.

– Bashkëpunojnë ngushtë me organizatat të cilat punojnë në favor të shtetit hebre dhe politikave të tyre.

– Po ashtu kjo lëvizje në shume shtete përmes anëtarëve të saj punon edhe si organizatë me shërbime sekrete, duke bërë kundërzbulime, spiunime, propagandë etj.

Nga kjo çfarë treguam na bëhet e qartë se:

Lëvizja e “Dëshmitarëve të jehovës” pretendon përhapjen e krishterimit, duke punuar në favor të politikave izraelite dhe armiqëson më shumë se gjithçka islamin. Kjo është lëvizje e dyshimtë të cilës duhet t’i ndalohet aktiviteti i saj në çdo shtet e në veçanti në shtetet islame. Tu ndalohet hyrja në shtetet ku akoma mund të mos kenë shtrirë aktivitetin e tyre, tu mos u jepet leje për të operuar madje qofte edhe në bazë të kushteve që shteti mund ta konsideroj se nuk është e rrezikshme veprimtaria e tyre, të ndalohen botimet dhe shpërndarja e librave të tyre qofte edhe e fletushkave të tyre. Pasi që ka mundësi që nga ana e masës së gjerë të popullit mund të kuptohet se ato janë shumë afër fesë islame por ato përsëri në brendinë e ideologjisë së tyre ngërthejnë kundërshtime të mëdha me fenë islame madje duke mos e përjashtuar edhe kundërshtimin e bazave të fesë islame siç janë besimi në një Zot të vetëm, mos pranimi i Muhamedit sal-lallahu alejhi ue selem, si profet i fundit, mosbesimi në ditën e gjykimit etj.

Burimi; albislam.com

Literatura e përdorur-referencat :

– “Dëshmitarët e jehovait” – Prof. Doc. Muhamed Harbi

– “Yehova Sahitleri” – Prof. Hikmet Tuncaj

– “Tarih boyunca turkler ve yahudiler” – Prof. Hikmet Tuncay

– “Masonizmi botëror në peshoren e islamit” – Prof. Abdullah Semki – Fakulteti i Usulu Dinit – Kajro 1407 H/1987 G.

– “Dëshmitarët e jehovait në peshoren e islamit” – Prof. Xhebrail Ferh el-Bus.

– “Sionizmi ndërmjet fesë dhe politikës” – Prof. Abdus-Semi el-Heravij

– “Për këtë arsye e urrej Izraelin” – Prof. Emin Samij El-Gamravij

– “Jehudët e botës dhe lufta e tyre e vazhdueshme kundër krishterëve” – Ilija Eros

– “Një shikim mbi seminaret shtetërore të jehudëve” – Prof.Doc.Seid Muhamed Ahmed Banxha

– “Masonizmi hapurazi” – Prof.Doc.Muhamed Alij Ezaebij

– “Dëshmitarët e jehovait – ekstremizmi krishter në Egjipt” – Prof. Ebu Islam Ahmed Abdullahut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here