Kush është Dhul Kifli i përmendur në Kuran?

0
335

Pyetja: Cili është tregimi për Dhul Kiflin? A është po i njejti i cili përmendet në hadith, dhe a është ky hadith i vërtetë? Dhe a është varri i tij në Irak, ashtu siç pretendohet?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut.

Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe (kujtoje) Ismailin, Idrisin dhe Dhulkiflin! Të gjithë këta kanë qenë të durueshëm.” Enbija, 85.

“Dhe kujtoje: Ismailin, Eljesain dhe Dhulkiflin! Të gjithë ata kanë qenë më të mirët.” Sad, 48.

Komentuesit e Kuranit janë ndarë në dy mendime për Dhul Kiflin, se a është një njeri i mirë, apo nebij (profet)? Thënia më korrekte është se Dhul Kifli ka qenë profet, për shkak se është përmendur në mesin e profetëve tjerë.

Ibn Kethiri, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Është e qartë përmendja e tij dhe lavdërimi në Kuranin Famëlartë, duke e shoqëruar atë me prijësat e tjerë pejgamberë; ai është një profet, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të. Kjo çështje kështu është e njohur. Disa të tjerë kanë pretenduar se nuk ka qenë profet, por ka qenë një burrë i mirë, i urtë, e i drejtë. Ibn Xheriri nuk ka dhënë përgjigje rreth kësaj. Allahu e di më së miri.”[1]

Ebu Hajan Endelusi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Shumica kanë deklaruar se ai ka qenë një profet.”[2]

Kasimiu, Allahu e mëshiroftë, rreth ajetit: “Dhe kujtoje: Ismailin, Eljesain dhe Dhulkiflin! Të gjithë ata kanë qenë më të mirët.” ka thënë: pra: me profetësi, me mesazh hyjnor, për të udhëzuar dhe drejtuar.”[3]

Sa’di, Allahu e mëshirfotë, për ajetin e lartpërmendur ka thënë: “përmendi ata profetë në mënyrën më të bukur, lavdëroi me lëvdata më të larta, ngase që të gjithë kanë qenë nga më të mirët, të cilët i përzgjedhi Allahu prej robërve të Tij. Zgjodhi për ta më të mirën e gjendjeve, veprave, sjelljeve, cilësive të mira e virtyteve të larta.”[4]

Ajo që përmendet për Dhul Kiflin, alejhi selam, se ka qenë nga durimtarët dhe më të mirët, kështu e ka përmendur Zoti jonë, në Librin e Tij, e për të nuk dimë diç tjetër, nuk ka për të ndonjë tregim, ajo që përmendet nga historianët dhe komentuesit, e gjithë ajo përcillet nga ithtarët e librit, Allahu është më i dituri për vërtetësinë e tyre.

Transmetimi i Tirmidhiut (2496) dhe Ahmedit (4747) nga ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë: Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Kifli ka qenë një nga beni israilët, i cili nuk ngurronte ndaj mëkateve që vepronte. (një ditë) I erdhi një vajzë, të cilës i dha gjashtëdhjetë dinarë me kusht që të kryente me të marrëdhënie intime. Kur ai iu afrua asaj, ashtu siç i afrohet burri gruas së tij, ajo filloi të dridhej e të qaj. E ky i tha: Çfarë të bëri të qash! A me dhunë të detyrova? Tha: Jo, por është një gjë që nuk e kam bërë më herët, dhe nuk më detyroi ta bëj, pos që kisha nevojë (për para). Tha: Ti e vepron këtë, ndërsa më herët nuk ke vepruar asnjëherë? I tha: Shko, (paratë) janë për ty. Pasha Allahun tani më nuk do i bëj mëkat Allahut, asnjëherë, vdiç në atë natë, e në derën e tij shkruante: Allahu ia ka falur Kiflit.”

Ky hadith është i dobët, redaktorët e Musnedit që të gjithë e kanë vlerësuar të dobët, njashtu edhe shejh Albani në librin e tij “të dobëtat e tirmidhiut”.

Po ta zëmë se është hadith i vërtetë: nuk ka të bëjë me Dhul Kiflin që përmendet në Kuran.

Ibn Kethiri, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Sa i përket hadithit që e transmeton Imam Ahmedi –pasi që përmend hadithin- është një hadtih shumë i çuditshëm, që në zingjirin e tij ka dyshime. Por, edhe qoftë se hadith është i saktë, ky nuk është Dhul Kifli, sepse fjala e hadithit “Kifl” pa u përmendur parashtesa, nënkupton se ka qenë një njeri krejtësisht tjetër, nga ai që përmendet në Kuranin Fisnik.”[5]

Ndërsa sa i takon varrit që përmendet në tokën e Irakut; nuk dihet asnjë bazë e vërtetë për të, e as që ka përmendur ndonjë prej dijetarëve që kjo ka bazë, e as transmetim. Por, ky është një vepim i injorantëve të cilët bëjnë fitne më të vdekurrit, duke kërkuar prej tyre ndërmjetësim për tek Zoti, e ndodh që edhe t’i adhurojnë, në vend të Allahut, ata atyre u luten, prej tyre kërkojnë, dhe për ta zotohen.

Islamqa.info

Përktheu: Shpend Zeneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here