Kur është Kiameti?

Kur është Kiameti?

Përcillet nga Enes bin Malik – Allahu qoftë i kënaqur me të – se vjen një beduin tek Profeti – alejhi selam – dhe e pyet:

O i Dërguari i Allahut, kur është Kiameti?

Profeti – alejhi selam – tha: Çfarë ke përgatitur për të?

Tha: Dashurinë për Allahun dhe të Dërguarin e Tij.

Profeti – alejhi selam – tha: Atëherë, ti do të jesh me ata që do.

Buhariu dhe Muslimi