Home Zgjodhëm për ju. Ja çfar karakteristike ka numri 7 në Islam ?

Ja çfar karakteristike ka numri 7 në Islam ?

Ky është vetëm një studim i shkurtër dhe disa prej argumenteve për këtë numër.

Numri 7 në gjithësi

Thotë Allahu në Kuran: “Allahu është Ai që krijoi shtatë palë qiej dhe prej tokës aq sa ata…” (Talak, 12)

Ditët e javës janë shtatë, shenjat dhe shkronjat e muzikës shtatë, ngjyrat e preferuara janë shtatë… dhe të mos harrojmë se shkencëtarët në kohën e fundit kanë zbuluar se Toka është e krijuar prej shtatë shtresave.

Numri 7 në Kuran

Thotë Allahu i Lartësuar: “A nuk e keni parë se si Allahu krijoi shtatë palë qiej (në kate).” (Nuh, 15)

Gjithashtu: “Ndërsa Adi është shkatërruar me një erë të fortë, të pakufishme. Atë Ai e lëshoi kundër tyre shtatë net…” (El Hakkah, 6-7)

“(kur u afrua lirimi i Jusufit) Mbreti tha: “Kam parë në ëndërr shtatë lopë të majme dhe shtatë lopë të dobëta që i hanin ato (të dobëtat i gëlltitën ato të majmet) dhe shtatë kallinj të gjelbër (që kishin lidhur frytin) e (shtatë) të tjerë të tharë…” (Jusuf, 43)

“Ata (që bisedonin për këtë) do të thonë Ishin shtatë, e qeni i tyre ishte i teti!” Thuaj: “Zoti im di më së miri për numrin e tyre…” (Kehf, 22)

Gjithashtu thotë: “E s’ka dyshim se xhehenemi është vendpremtimi i të gjithë atyre. Ai (xhehenemi) i ka shtatë dyer…” (el Hixhr, 43-44)

“Sikur të gjithë drutë në tokë të jenë lapsa dhe sikur detit t’i shtohen edhe shtatë dete (e të jenë me ngjyrë), nuk do të mbaronin fjalët e Allahut (do të shteroheshin detet, do të soseshin lapsat, e jo mrekullitë e Zotit). Allahu është ngadhënjyesi i urtë.” (Lukman, 27)

“Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e Allahut është si i një kokrre që mbin shtatë kallinj…” (El Bekare, 261)

“Ne të kemi dhënë ty shtatë (ajete) që përsëriten (Fatiha përsëritet në rekate të namazit) edhe Kuranin e Madhërueshëm…” (El hixhr, 87)

“…le të agjërojë tri ditë gjatë haxhit e shtatë ditë kur të ktheheni…” (El Bekare, 196)

Dhe: “Dhe Ne kemi ndërtuar mbi ju një shtatëshe të fortë.” (En Nebe’e, 12)

Krijimi i njeriut nga shtatëshi

Gjithashtu thotë: “Për Allahun, Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte. Pastaj atë (ajkë – baltë) e bëmë (e shndërruam) pikë uji (farë) në një vend të sigurt. Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, edhe eshtrave ua veshëm mishin, pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me shpirt). I lartë është Allahu, më i miri Krijues!” (Mu’minun, 12-14)

1, lëngu i një balte
2, pikë uji farë
3, copë gjaku
4, copë mishi
5, në eshtra
6, eshtrave ua veshëm mishin
7, krijesë tjetër me shpirt.

Bile ushqimi i njeriut është prej shtatëshit

Thotë Allahu i Lartësuar: “Ne lëshuam shi të mjaftueshëm. Pastaj e çamë tokën sipas nevojës së bimës. Dhe bëmë që në të të mbijnë drithëra. Edhe rrush e perime. Edhe ullinj e hurma. Edhe kopshte të dendura. Dhe pemë e kullosa.” (Abese, 24-30)

Pra meditoni Kuranin: “A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kuranin? Sikur të ishte prej dikujt tjetër, përveç prej Allahut, do të gjenin në te shumë kundërthënie.” (En Nisa, 82)

Numri 7 në disa hadithe

Thotë Pejgamberi salallahu alejhi ue selem: “Largohuni nga shtatë gjynahet e mëdha…”

Gjithashtu thotë: “Shtatë grupe njerëzish do të jenë nën hijen e Allahut…”

“Jam urdhëruar të bëj sexhde me shtatë gjymtyrë…”

Si dhe: “Kush e merr një pëllëmbë tokë pa të drejtë do të ngarkohet në atë dynja me shtatë palë tokë…”

“Kush i ha shtatë hurme (axhuah), nuk e godet atë ditë e keqja e as sihri…”

Numri 7 në haxh

7 tavafe
7 sillje (saffa merva)
7 gjuajtje (guralecë)

Numri 7 në edukimin e fëmijëve

Thirrja e ezanit në veshin e djathë të të posalindurit (ezani ka shtatë fjali).

Disa prej suneteve (praktikës profetike) në ditën e shtatë: prerja e kurbanit, rruajtja e flokëve, bërja synet.
Dhe pas shtatë vjetëve urdhërohet për të falur namaz.

Numri shtatë në abdest

Ne kur marrim abdest, pastrojmë shtatë gjymtyrë trupore: duart, gojën, hundën, fytyrën, flokët, veshët dhe këmbët.
Këto ishin vetëm disa fakte të numrit 7, duke pasur parasysh se ka edhe shumë për t’u thënë për këtë numër.

Eroll Rexhepi

Previous articleÇfarë thotë Islami për terrorizmin?
Next articleJa përse janë të ndaluara pijet alkoolike në Kur’an dhe Bibël