Imam Ahmedi dhe xhaxhi i tij

Imam Ahmedi dhe xhaxhi i tij

                                                                                                                                                          Musnad

Është transmetuar se Imam Ahmedi nuk falej prapa xhaxhait të tij, Is’hak ibn Hanbelit, as prapa djemve të tij, as nuk ju fliste atyre sepse ata kishin marrë para nga Sulltani ‘
[El-Bidayah wan-Nihayah -14/389 dhe Hilyah al-Awliyah- 9/176]