A HY NË XHENET NËSE I BËJ KËTO VEPRA !

A HY NË XHENET NËSE I BËJ KËTO VEPRA !

Nga Ebu Abdullah Xhabir ibn Abdullah el-Ensarij, radijall-llahu anhuma, transmetohet:
“Një njeri e pyeti Resulull-llahun, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, dhe tha: ‘Ç’mendon, nëse i fali namazet e obliguara, e agjëroj Ramazanin, u përmbahem të lejuarave kurse braktisi të ndaluarat dhe nuk bëj asgjë më shumë nga kjo, a do të hyjë në xhennet?’ I Dërguari, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, tha: ‘Po!’”

(Muslimi)