Home ISLAM GJËRA TË RËNDËSISHME NË DHIKRIN E ALLAHUT DHE NË SALAVATIN MBI PEJGAMBERIN

GJËRA TË RËNDËSISHME NË DHIKRIN E ALLAHUT DHE NË SALAVATIN MBI PEJGAMBERIN

Vlera e dhikrit të Allahut në Kur’anin Fisnik

Allahu i Lartësuar thotë: “Pra, ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë ju kujtoj juve (me shpërblim). Më falënderoni e mos më mohoni.” [Bekare, 152] Po ashtu thotë: “Për ata që e përmendin Allahun me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur dhe kur janë të shtrirë..” [Ali Imran, 191]
Po ashtu thotë: “Ti përmende shumë Zotin tënd dhe madhëroje mbrëmje e mëngjes.” [Ali Imran, 41] Po ashtu thotë: “Ti përmende Zotin tënd në vete (heshtas), me respekt e me dro.” [A’rafë, 205] Poashtu thotë: “Po ti përmende Zotin tënd dhe plotësisht përkushtoju Atij.” [Muzzemmil, 8]

Dobitë e dhikrit të Allahut
1.E përzë shejtanin, e thyen dhe e shkatërron.
2.Kënaq Allahun azze ve xhel-le.
3.Eviton brengën dhe pikëllimin nga zemra.
4.I jep zemrës gëzim, ngazëllim dhe kënaqësi.
5.Forcon zemrën dhe trupin.
6.Shndrit fytyrën dhe zemrën.
7.Sjell rrizkun dhe të mira.
8.Është fidanishte dhe kopsht i xhenetit. Transmeton Xhabiri ga Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, i cili ka thënë: “Kush thotë: “Subhanallahi ve bihamdihi” do të mbillet për të një pemë (palme) në xhenet.”
9.Dhikri bën që Allahu dhe melaiket të bëjnë dua dhe salavat mbi atë që bën dhikër.

Vlera e salavatit mbi Pejgamberin sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem në Kur’anin Fisnik
Allahu i Madhëruar thotë: “Është e vërtetë se Allahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhëronie pra atë (duke dërguar salavate) dhe përshëndeteni me selam.” [Ahzabë, 56] Poashtu thotë: “Ai ju mëshiron juve e edhe engjëjt e Tij për t’ju nxjerrur juve prej errësirave në dritë. Ai është shumë mëshirues ndaj besimtarëve.” [Ahzabë, 43]

Dobitë e salavatit mbi Pejgamberin sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem
1.Zbatimi i urdhërit të Allahut të Lartësuar.
2.Miratimi i Allahut për salavatin mbi Pejgamberin sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.
3.Miratimi i melaikeve në këtë.
4.Arritja e dhjetëfishit të shpërblimit dhe salavatit për një herë që bie salavat.
5.Ngritja për dhjetë shkallë.
6.I shkruhen dhjetë sevape dhe i fshihen dhjetë gjynahe.
7.Shpreson në përmbushjen e lutjes së tij kur e fillon falënderimin e Allahut me të (salavat).
8.Me këtë fiton ndërmjetësimin (shefa’atin) e Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.
9.Robi me këtë afrohet në Ditën e Kijametit afër Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.
10.Robi me këtë përgëzohet me xhenet para vdekjes së tij.
11.Me këtë robi shpëton nga llahtaria dhe tmerri i Ditës së Kijametit.
12.Me këtë fiton mëshirën e Allahut.

Rastet kur lexohen salavatet mbi Pejgamberin
1.Në teshehudin (uljen) e parë, në fund të kunutit dhe në fund të namazit pas teshehudit.
2.Në namazin e xhenazes pas tekbirit të dytë.
3.Në hutben e namazit të xhumasë, të namazit të bajrameve dhe të namazit të shiut.
4.Pas përgjigjies së muezinit, para ikametit dhe tek duaja.
5.Kur hyjmë në xhami dhe kur dalim nga ajo.
6.Kur të përmendet dhe kur të shkruhet emri i tij.
7.Kur të njohtohemi për ndonjë humbje apo për ndonjë nevojë, në fillimin dhe mbarimin e ditës.
8.Pas përfundimit të abdesit dhe hyrjes në shtëpi.

Vlera e lutjes Allahun (duasë) në Kur’anin Fisnik
Allahu i Lartësuar thotë: “Zoti im, më falë edhe mua nga ana Juaj një pasardhës (fëmijë) të mirë, vërtet, Ti je dëgjues i lutjes.” [Ali Imran, 38] Poashtu thotë: “O Zoti im! Më bën mua nga ata që e falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen time o Zot!” [Ibrahim, 40] Poashtu thotë: ” Zoti juaj ka thënë: Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem, e ata që nga mendjemadhësia i shmangen adhurimit ndaj Meje, do të hyjnë të nënçmuar në xhehenem.” [Gafir, 60]

Dobitë e lutjes Allahun (duasë)
1.Është argument i imanit të tij në Allahun dhe të mbështetjes në Të.
2.Kjo shkakton zbritjen e mëshirës dhe largimin e fatkeqësive.
3.Duaja është e dashur te Allahu.
4.Është nënshtrim ndaj Allahut dhe largim i hidhërimit të Allahut.
5.Hap gjoksin, zhduk brengën e pikëllimin dhe i lehtëson punët.

Kohë dhe vende, në të cilat Allahu i përgjigjet duasë-lutjes
1.Nata e Kadrit.
2.Dita e Arafatit.
3.Muaji Ramazan.
4.Nata e xhumasë, dita e xhumasë dhe ora e xhumasë.
5.Pjesa e fundit e natës.
6.Në kohën e syfyrit.
7.Takimi i rreshtave (grupeve) në dyluftim në luftë.
8.Mes ezanit dhe ikametit.
9.Në sexhde.
10.Pas namazeve farze.
11.Në syfyr.
12.Kur imami në namaz thotë: Vel-led-dal-lin.
13.Kur pin ujë zem-zem.
14.Kur gjeli këndon.
15.Kur muslimanët mblidhen në mexhlis të përkujtimit.
16.Kur bjen shi.
17.Në kohën e iftarit.

Vendet, në të cilat Allahu përgjigjet në lutje:
1.Me rastin e qëndrimit në Safa dhe Merve, ngase Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka ardhur në Safa, shikoi në drejtim të Qabes, i ngriti duart duke e falënderuar Allahun dhe e luste Atë çfarë dëshironte.
2.Me rastin e hedhjes së guralecëve në Mine, në vendet e shenjta, vërtetohet se Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem i ngriste duart tek xhemeratet (vendet ku hidhen guralecët gjatë haxhit) dhe lutej.
3.Brenda Qabes, ngase Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem kur hynte në të lutej në një skaj të tij.

Kushtet e duasë
1.Të jesh i bindur se Allahu është i Vetmi që mund të të përgjigjet në lutje.
2.Falënderimi ndaj Allahut dhe salavati mbi Pejgamberin.
3.Kërkimi nga Allahu gjërat e lejuara me kushtet e duasë.
4.Mendimi i mirë për Allahun.
5.Mosnxitimi.
6.Ushqimi, pija dhe veshja të jenë hallall.

Rregullat e duasë
1.Dije se nevoja për Allahun dhe nënshtrimi para Tij, kërkesa e ndihmës prej Tij haptas dhe fshehtas janë prej kushteve të rëndësishme në përgjigjien e duasë.
2.Nuk prish punë nëse ngriten duart me rastin e duasë, ngase Pejgamberisal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kur robi i drejton duart kah Allahu, Allahu turpërohet t’i kthejë ato bosh.” [Hadith i vërtetë]

3.Mos e fërko fytyrën me duar pas duasë, sepse kjo nuk ka ardhur nga Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, madje Izz bin Abduselam thotë: “Këtë nuk e bën përveç atij që është injorant.” [Në librin e tij: “Sahihul edhkar min kelam hajril ebrar”]
Previous articleMETODOLOGJITË BASHKËKOHORE NË SHKRIMIN E HISTORISË SË PERANDORISË OSMANE
Next articleKinë: Ujgurët ndalohen nga agjërimi i Ramazanit