A është Suneti (tradita) shpallje prej Zotit apo jo?

Pyetje: A është Suneti (tradita) shpallje prej Zotit apo jo?

Përgjigje: Suneti (tradita) është shpallje nga Allahu i Lartësuar tek i dërguari i Tij -sal-Allahu alejhi ue sel-lem- ndërsa fjalët që e përshkruajnë janë fjalët e të dërguarit -sal-Allahu alejhi ue sel-lem-. Ashtu sikurse është vërtetuar nga i dërguari -sal-Allahu alejhi ue sel-lem- ku ka thënë:《Mua më është dhënë Kur’ani dhe një i ngjashëm me të》.

Allahu jep sukses dhe paqja e Zotit qoftë mbi profetin Muhamed, mbi familjen e tij dhe shoket e tij të nderuar.

[Komisioni i përhershëm për studime dhe fetva].

Kryetar: AbdulAziz bin baz.
Zv.Kryetar: Abdurrezak Afifi.
Lektor: Abdullah bin Kaud.

Përktheu: Gentian Rushiti.

Leave a Reply