Home Zgjodhëm për ju. Duaja qe ka domethenie te madhe dhe mbrojtje nga te gjitha te...

Duaja qe ka domethenie te madhe dhe mbrojtje nga te gjitha te keqijat – Tesbih dova

Ajetul Kursiaja :

Allahu la ilahe ilahu el hajul kajum
La te hudhuhu sinetun ve la neum
Lehu ma fisemavati fe me fil erd

Men dheledhi jeshfeu indehu ila bi idhnih
Ja ale mu ma bejde ejdihim ve ma halfe hum
Ve lu juhitune bi shej min-ilmihi
Ila bi ma shae vesi a kursija hu semavati vel erd
Ve la je uhudu hitdhihuma ve huvel alijul adhim

(Duaja qe ka domethenie te madhe dhe mbrojtje nga te gjitha te keqijat)

Perkthimi:
All-llahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotja as gjumë, gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij, e di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që Ai di, tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar, Kursija e Tij (dija-sundimi) përfshijnë qiejt dhe tokën. Kujdesi i Tij ndaj të dyjave, nuk i vjen rëndë, Ai është më i larti, më i madhi.

Previous articleDITËN KUR TË VDES MËSUESI
Next articleRrëfimet e një babai