Home Zgjodhëm për ju. A E DI SE CILAT JANË SYNIMET E KURANIT?!

A E DI SE CILAT JANË SYNIMET E KURANIT?!

Synimet e Kuranit Fisnik janë të shumta, mirëpo nga ato më kryesoret i veçojmë:

1.Dashuria e Allahut të Madhëruar dhe të Dërguarit të Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, përcillet të ketë thënë: “Me të vërtetë Allahu i ngre disa popuj me këtë Kuran dhe i përul disa të tjerë”.

Kurani është shërim dhe sebep për zbritjen e mëshirës.
Allahu i Madhëruar thotë: “Ne të shpallëm Kuranin, që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përpos dëshpërim”. Isra 82.

Kurani është sebep për rritjen e kontos imanore.
Ai që e lexon nga një shkronjë, e ka një të mirë dhe çdo e mirë shpërblehet me dhjetë, dhe shpërblimi shtohet në muajin e Ramazanit.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë. “Kush lexon Kuran, për çdo germë i ka nga dhjetë sevape. Nuk them se elif lam mim është një shkronjë, por elif është shkronjë, lami është shkronjë dhe mimi është shkronjë”.

Ndërmjetësimi.
I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, përcillet të ketë thënë: “Lexoni Kuranin, se ai do të vijë ndërmjetësues në Ditën e Kiametit (për ata që e kanë lexuar dhe kanë punuar me të)”.

Kurani është sebep për udhëzim.
Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarëve, që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë shpërblim të madh”. Isra 9.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Previous articleZDRUKTHËTARI NASIR DHE NAMAZI I DUHASË
Next articleMILINGONA DHE MJALTI, DYNJAJA DHE NE!!