Home Zgjodhëm për ju. Dhikri i mëngjesit

Dhikri i mëngjesit

Dhikri i mëngjesit

 1. Leximi i ajetit “El-Kursij”. “Sahihu et-tergib uet-terhib” (1/283)
 1. Leximi i sures “El-Ikhlas”, “El-Felek” dhe “En-Nas” tri herë. “Sahihul-Xhami” (4406) dhe “Sahihu et-Tirmidhi” (3/182)
 1. “Esbahnë ue esbehal-mulku lil-lah, uel-hamdulilah, ue la ilahe il lAllahu uahdehu la sherike leh lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi eseluke khajra më fi hadhël-jeum ue khajra më badehu ue edhubike min sherri më fi hadhël-jeum ue sherri më badehu. Rabbi eudhubike minel-keseli ue suuil-kibër. Rabbi eudhubike min adhëbin fin-nari ue adhëbin fil-kabr”. “Sahihu Muslim” (2723)
 1. “Allahumme bike esbahnë, ue bike emsejnë, ue bike nahjë, ue bike nemuut ue ilejken-nushuur”. “Sahihu et-Tirmidhi” (3/142) dhe “Es-Sahihah” (262)
 1. “Esbahnë ala fitratil-islam, ue ala kelimëtil-ikhlas, ue ala dini nebijjinë Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ue ala mil-leti ebinë Ibrahim, hanifen muslimen ue më këne minel-mushrikin”. “Sahihul-Xhami” (4674) dhe “Es-Sahihah” (2989)
 1. “Allahumme ente rabbi, la ilahe il la ente, khalekteni, ue ene abduke, ue ene ala ahdike ue ue’dike më steta’tu, eudhubike min sherri më sane’tu, ebu’u leke biniametike alejje, ue ebu’u bidhenbi fëgfirli feinnehu la jagfirudh-dhunuube il-la ente.” Buhariu me nr. (6306) dhe “Mukhtesarul-Buhari” (2420)
 1. “Allahumme inni eselukel-afue, uel-aafijeh fid-dunjë uel-ëkhirah. Allahumme inni eselukel-afue uel-aafijeh fi dini ue dunjëje, ue ehli, ue mëli. Allahumme stur aurëti ue amin rauaati. Allahumme ahfadhni min bejne jedejje, ue min khalfi, ue an jemini, ue an shimëli, ue min feuki, ue eudhu biadhamëtike en ugtële min tahti”. “Sahihu Ibën Maxhe” (2/332) dhe “Sahihu Ebi Daud” (4239)
 1. “Allahumme aalimel-gajbi uesh-shehëdeh, fëtiras-semëvëti uel-erdi, rabbi kul-li shejin ue melikeh, esh’hedu en la ilahe il-la ente, eudhubike min sherri nefsi, ue min sherrish-shejtani ue shirkihi, ue en ekterife ala nefsi suuen eu exhurrahu ila muslimin”. “Sahihu et-Tirmidhi” (2798) dhe “Sahihul-Xhami” (4402)
 1. “Bismil-lahi el-ledhi la jedurru mea ismihi shejun, fil erdi ue la fis-semëi ue huves-semiul-adhim”. Tri herë. “Sahihul-Xhami” (6426), “Sahihu Ebi Daud” (5088) dhe “Sahihu et-Tirmidhi” (3388)
 1. “Radijtu bil-lahi rabben, ue bil-islami dinen, ue bi Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nebijjen”. Tri herë. “Es-Sahihah” (2686) dhe “Ed-Daifeh” nën hadithin me nr. (5020). Më herët shejh Albani (Alalhu e mëshiroftë!) e ka bërë të dobët (daif) te recensimi i librit “Fjala e bukur” me nr. (24)
 1. “Jë hajju jë kajjum bi rahmetike estegithu, eslih li shë’ni kul-lehu, ue la tekilni ila nefsi tarfete ajnin”. “Sahihul-Xhami” (5820) dhe “Sahihu et-tergib uet-terhib” (661)
 1. “SubhanAllahi ue bihamdihi” 100 herë. Muslimi me nr. (2723)
 1. “La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, lehul-mulku, ue lehul-hamd, ue huve ala kul-li shejin kadir”. 100 herë. “Es-Sahihah” (2762) dhe “Sahihu et-Tergib” (658)
 1. “SubhanAllahi ue bihamdihi, adede khalkihi, ue ridaa nefsihi, ue zinete arshihi, ue midëde kelimëtihi” Tri herë “Sahihu Muslim” (2726) dhe “Es-Sahihah” (2156)
 1. “Estagfirullah ue etubu ilejhi” 100 herë. Buhariu bashkë me “El-Fet’h” (11/101) me nr. (6307) dhe Muslimi (4/2075) me nr. (2702)
 1. “SubhanAllah”, “El-hamdulilah” dhe “Allahu Ekber” 100 herë. “Sahihu et-Tergib” (658)

 

Prej lutjeve të mëngjesit dhe mbrëmjes që gjendet tek libri “Mburoja e muslimanit” por nuk saktësohen:

 1. a) “Allahumme inni esbahtu ush’hiduke ue ush’hidu hamelete arshike, ue melëiketeke, ue xhemia khalkike, enneke ente Allahu la ilahe il la ente, uahdeke la sherike lek, ue enne Muhameden abduke ue rasuluke.” Kjo thuhet katër herë në mëngjes. E ka bërë të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “El-Edebul-mufrad” dhe në “Fjala e Bukur” (25). Shejh Mukbili (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Hadith i dobët (daif).
 2. b) “Allahumme më esbeha bi min niametin, eu biehadin min khalkike, feminke uahdeke la sherike lek, felekel-hamdu lekesh-shukr”. E ka bërë të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Fjala e Bukur” me nr. (26)
 3. c) “Allahumme aafini fi bedeni, Allahumme aafini fi semi’, Allahumme aafini fi besari, la ilahe il-la ente. Allahumme inni eudhubike minel-kufri uel-fakri, ue eudhubike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente”. Tri herë. E ka bërë të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Daiful-Xhami” me nr. (1210)

ç) “HazbijAllahu la ilahe il-la huve alejhi teuekkeltu ue huve rabbul-arshil-adhim”. 7 herë. E ka bërë të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Daifu Ebi Daud”

 

 1. d) “Esbahnë ue esbehal-mulku lil-lahi rabbil-alemin. Allahumme inni eseluke khajra hadhël-jeum, fet’hahu, ue nasrahu, ue nurahu, ue beraketehu, ue hudëhu, ue eudhubike min sherri më fihi ue sherri më ba’dehu”. E ka bërë të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Daifu Ebi Daud” dhe “Takhrixhul-Mishkah” (2412). Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) më herët e ka saktësuar këtë por më pas është kthyer nga ky gjykim. “Es-Siraxhul-Munir” vëll. 1
 2. e) “Kush më dërgon mua dhjetë salavate në mëngjes dhe në mbrëmje do e përfshijë atë ndërmjetësimi im ditën e Kiametit.” E ka bërë të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!). Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) më herët e ka saktësuar këtë në [Sahihul-Xhami, 6357 dhe Sahihu et-tergib, 1/273 me nr. 656], por më pas është kthyer nga ky gjykim duke e konsideruar të dobët. “Es-Siraxhul-Munir” vëll. 1

Shënim: Lutja “Allahumme inni eseluke ilmen nëfian, ue rizkan tajjiben, ue amelen mutekabbelen” thuhet pas namazit të sabahut dhe nuk është prej dhikrit të mëngjesit.

Mblodhi dhe përktheu: Unejs Sheme

Previous articleTre njerëz Allahu ja ka bërë detyrë Vetes t’i ndihmojë ata – cilët janë ata…
Next articleCilat janë shkaqet e shtimit të furnizimit?