A dëshiron të dhurojë një dhuratë që e kam dëgjuar prej Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem?’

DHURATA E KA’B IBËN UXHRES RADIJALLAHU ANHU:

Nga Abdurrahman ibën Ebi Lelja përcillet të ketë thënë: Më takoi Ka’b ibën Uxhre, i cili më tha: ‘A dëshiron të dhurojë një dhuratë që e kam dëgjuar prej Pejgamberit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem?’ I thash: ‘Po, gjithësesi ma dhuro atë dhuratë mua’, pastaj tha: ‘E pyetëm të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem dhe i thamë: O i Dërguari i Allahut, Allahu vërtetë na ka mësuar se si t’ju përshendesim juve, por si të dërgojm salavat mbi juve?’ Ai tha: “Thuani:

“All-llahume sal-li ala Muhamedin ve ala ali Muhamed, kema sal-lejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime in-neke hamidun mexhid. All-llahume barik ala Muhamedin ve ala ali Muhamed kema barekte ala Ibrahimi ve ala ali Ibrahime in-neke hamidun mexhid.” Transmeton Buhariu

Allahu i Madhërishëm thotë: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni për atë (dërgoni salavat) dhe përshëndeteni me “selam”! (El-Ahzab: 56).

Unë them:

“All-llahume sal-li ala Muhamedin ve ala ali Muhamed, kema sal-lejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime in-neke hamidun mexhid. All-llahume barik ala Muhamedin ve ala ali Muhamed kema barekte ala Ibrahimi ve ala ali Ibrahime in-neke hamidun mexhid.”

Leave a Reply