Home Zgjodhëm për ju. ÇKA ËSHTË PËRMENDJA E ALLAHUT PËR NJERIUN !?

ÇKA ËSHTË PËRMENDJA E ALLAHUT PËR NJERIUN !?

Ibn Kajjimi (Allahu e mëshiroftë) shkruan:

“Përmendja e Allahut është dritë për njeriun në këtë botë, dritë për të në varr dhe dritë para tij kur kalon sipër Siratit në Ditën e Ringjalljes. Zemrat dhe varret nuk ndriçohen me diçka të ngjashme sesa me përmendjen e Allahut të Lartësuar.”
(El-Uabil Es-Sajjib, 113)

Es Sidij (Allahu e mëshiroftë) thotë:
“Pasha Allahun, përmendja e Tij është gjallëri për shpirtin dhe zemrën.”

(El Feuakih esh Shehijje, 100

Malik ibn Dinar (Allahu e mëshiroftë) thotë:

“Nuk ka diçka që i kënaq më shumë besimtarët sesa përmendja e Allahut të Madhërishëm.”

(Xhami’u El-Ulumi ue El-Hikem, 1/447)

Previous articleFJALA E MIRË ËSHTË SADAKA
Next articleSI PENDOHËT VJEDHËSI?