Home Zgjodhëm për ju. Cila sure pengon dënimin në varr?

Cila sure pengon dënimin në varr?

Pyetje: A është e vërtetë se sureja Mulk të mbron nga dënimi në varr?

Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, ndërsa paqja dhe mëshira qoftë mbi Muhamedin, familjen dhe ndjekësit e tij…

Suren të cilën Allahu e bëri shkak që të ndalojë dënimin në varr të personit që e ka lexuar atë sure çdo natë para se të flejë është sureja El Mulk. Argument për këtë është fjala e Abdullah ibën Mesudit: “Kush e lexon: Tebarake ledhi bijedihil mulku për çdo natë, për shkak të saj Allahu do ta mbrojë nga dënimi i varrit. Në kohën e Pejgamberit, atë sure e quanim El Mania – Ndaluesja. Ajo është sure në Librin e Allahut, të cilë kush e lexon për çdo natë, ai ka bërë shumë të mira dhe sevape”.

Ky hadith është i shënuar në librin Tergib ue Terhib, i cili arrin shkallën Hasen sipas vlerësimit të Imam Albanit në librin Sahihu Tergib nr. 1475.

Previous articleVajzat janë bekim nga Allahu… !?
Next articleGabimi që shumë nëna bëjnë në veturë, ia morri jetën foshnjës