CILA ËSHTË KËNAQËSIA E MË E MADHE NË XHENET

0
385

IlmihaliAkideJan 11, 2017 0 542

Suhejb er Rumi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Pas që banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet, Allahu i Madhëruar e i Lartësuar u thotë atyre: A dëshironi diç më tepër? E do thonë: A nuk na i zbardhe fytyrat tona? A nuk na fute në xhenet e na shpëtove nga zjarri? I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, thotë: E Allahu hjek perdern, e atyre nuk u është dhënë diç më madhështore, e më të dashur se sa të shikojnë në Zotin e tyre, aze ve xhel”. Shënon Muslimi

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, në këtë hadith na flet çër një dhunti madhështore prej të cilave Allahu begaton banorët e xhenetit, e që është shikimi në Fytyrën e Allahut të Lartësuar. Pasi që Allahu do i pyet robërit e tij në xhenet, a doni diç më tepër? E ata do i shohin gjitha ato begati, pasi që Allahu zbardhi fytyrat e tyre, i futi ata në xhenet, ua dhuroi kënaqësinë e Tij mbi ta, e çfarë të shpresojnë më pas, e i befason ata Allahu me atë që nuk e kishin paramenduar, zbulon Fytyrën e Tij, kështu që për ata shikimi në Të, është prej dhuntive më të mëdha dhe më të dashura.

Dobi nga hadithi

Besimtarët do e shohin Zotin në xhenet, dhe kjo dhunti është prej dhuntive më të mëdha.
Pohimi i të folurit për Allahun, dhe se Allahu do flet me robërit e Tij, e do e kuptojnë Atë pa ndërmjetësues.
Shikimi i besimtarëve në Allahun, që ndodh në xhenet, nuk mohon shikimin në Allahun edhe në vende tjera, siç argumenton për këtë fjala e Allahut: “.” Mutafifin, 15. Pra, ky ajet tregon se besimtarët do e shohin Zotin ditën e Kiametit.
Shikimi i besimtarëve në Allahun në xhenet, është shikimi vazhdueshëm, jo i rastësishëm, atyre u përcaktohet dita e xhuma që ta shohin Allahun, banorët e xhenetit këtë ditën do e quajnë ditë e shtimit, siç është transmetuar në disa hadithe.
HADITHI I TRIDHJETË E NËNTË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here