A bën që njeriu të dëgjon sugjerimet e gruas së tij dhe të konsultohet me të në lidhje me çështjet e tija?

0
276

Pyetja: Dëshiroj të di diçka në lidhje me mënyrën se si duhet të trajtohen gratë. A duhet të dëgjojmë këshillat ose sugjerimet e tyre? Dua të di se deri në çfarë niveli njeriu dëgjon këshillat e gruas së tij?.

Përgjigjja: Falënderimet i takojnë vetëm Allhut.

Allahu urdhëron për bamirësi ndaj gruas, Allahu thotë: “Dhe të jetojnë me to ndershmërisht” Nisa, 19.

Dhe Profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Dhe trajtojini gratë me mirësi, dhe trajtojini gratë me mirësi.” Transmeton Buhariu, 5186 dhe Muslim, 1468.

Ai, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Më i miri prej jush është ai i cili është më i mirë për gruan e tij, dhe unë jam më i miri prej jush me familjen time.” Transmeton irmidhiu, 3895; Albani e vlerësoi sahih në “Sahih el-Xhami”, 3314.

Padyshim që konsultimi me gruan, dëgjimi i këshillave të saja dhe pranimi prej saj, është pjesë e të jetuarit me nder dhe trajtim i tyre me dashamirësi. Të përfitohet zemra e saj, e të vihet në dukje edhe roli i saj në familje dhe se ajo është përgjegjës për familjen e saj, veçanërisht në qoftë se burri gjen se gruaja e tij ka dituri dhe urtësi, dhe ka intuitë, dhe ajo nuk shpejton në konkluzionet ose le veten  bazuar nga emocionet.

Për më tepër, përfitimet nga konsultimi me gruan dhe pranimi i mendimit të saj, apo mos konsultimi me të, mund të ndryshojnë varësisht me temën për të cilën gruaja është duke u konsultuar dhe kërkohet mendimi i saj, dhe se natyra e saj emocionale a do të ndikojë në vendimin e saj për një çështje apo jo?

Kjo mund të ndryshojnë edhe bazuar me natyrën e secilit prej bashkëshortëve, për aq sa urtësi dhe aftësi kanë.

Nëse burri mendon se të hedh poshtë mendimin e saj se ai mendon se nuk ka asnjë apekt të dobisë, ose ai mendon se mendimi i saj është i gabuar, ai duhet të jetë i sjellshëm në mënyrën në të cilën ai hedh poshtë mendimin apo këshillën e saj, të mos e cilëson mendimin e saj si mendjelehtësi, ose të thuhet se opinioni i saj është i pavlefshëm, por ai duhet të shpjegojë për atë se çfarë është e saktë, për aq sa ai mundet.

Kujtoni historinë e Hudejbijes dhe atë se çfarë ka ndodhur atje, atëherë do të kuptoni vlerën e konsultimit me një grua të urtë dhe të zgjuar. Kur Profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka bërë një aleancë me kurejshët dhe ranë dakord për të shkuar mbrapa dhe të mos hyjnë në Mekë atë vit, u tha shokëve të tij: “Çohuni dhe therni kurbanet.” Por asnjë njeri prej tyre nuk u ngrit, derisa ai e kishte përsëritur tri herë. Pasi që askush nuk u ngrit, ai hyri tek Umu Seleme dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur me njerëzit. Umu Seleme i kishte thënë: “O Pejgamber i Allahut, a është kjo që ju dëshironi? Shko jashtë dhe mos flitni asnjë fjalë me asnjë prej tyre derisa ju ta therni kurbanin tuaj, e të thërrasësh personin që do të rruajë kokën.”Kur ai veproi kështu, ata u ngritën dhe filluan t’i therin kurbanet.

Al-Hafiz ibn Haxher, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: Kjo tregon për vlerën e konsultimit, dhe se është e lejuar që të konsultohet një grua e vyeshme.

Gjithashtu medito për tregimin e Musait, dhe se si Allahu bëriqë ai të jetë ritur në shtëpinë e Faraonit, dhe sa bekim i madh ishte konsultimi me Asijen, gruan e Faraonit (Allahu qoftë i kënaqur me të): “Dhe gruaja e Faraonit tha: “Ky, do të jetë gëzimi im dhe i yti! Mos e mbytni, ndoshta do të na sjellë dobi, ose ta përvetësojmë për djalë”. E, ata, nuk e parandien përfundimin.” Kasas, 9.

Në të njëjtën sure është historia e dy grave në pusin e banorëve të Medjenit, dhe se si njëra prej tyre i tha babait të saj: “O babai im, – tha njëra nga ato dyja – “merre këtë njeri në shërbim, se – me të vërtetë, i forti dhe i besueshmi, është më i mirë që ta marrësh në shërbim.” Kasas, 26.

Shiko se sa e mençur ishte ajo, dhe se si ajo e dinte se kush ishte më i miri i kualifikuar që të punësohet dhe të ngarkohet me punë, dhe ky ishte një bekim i madhpër familjen e saj.

Burimi: Islamqa.info

Përktheu: Shpend Zeneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here