30 lutje te zgjedhura nga Muhamedi alejhi selam

0
4872

1. ” All-llahume inni’abduke ve ibnu’abdike ve ibnu emmetike,nasijeti bijedike,madin fijje hukmuke,’adlum fijje kadauke,es’eluke bi kul-li ismin huve lek semmejte bihi nefsek ev enzeltehu fi kitabik ev’al-lemtehu ehaden min halkik,ev iste’therte bihi fi’ilmil-gajbi’indek,en texh’ale El-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve xhelae huzni ve dhihabe hemmi. ”

( O Zoti im,une jam robi yt e biri i robit tend dhe i robereshes sate,balli im eshte ne doren tende.Dispozitat tuaja mbi mua i pranoj,i drejte eshte gjykimi yt mbi mua.Te lutem me cdo emer me te cilin e ke emeruar veten tende ose qe e ke zbritur ne librin tend,apo ia ke mesuar dikujt prejt krijesave tua,apo qe e ke mbajtur te fshehur ne diturin tende,bere Kur’anin pranvere te zemres sime dhe drite te gjoksit tim,shendrritje per pikellimin dhe largim nga deshperimi.)

2. ” Elhamdu lil-ahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje baّdeh ”

(Falënderimi i takon vetëm All-llahut, mëshira dhe shpëtimi (i All-llahut) qofshin mbi atë pas të cilit s`ka më Pejgamber

3. Asbahna ve asbaha el-Mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi es`eluke-l-hajre ma fi hadhel-jevmi ve hajre ma baّdehu ve eّudhu bike min sherri ma fi hadhel-jevmi ve sherri ma baّdehu. Rabbi eّudhu bike minel-keseli ve su`il-kiber.Rabbi eّudhu bike min adhabin fin-nar ve adhabin fil-kabr.

(E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Ai mbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe të ditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhe nga dënimi i varrit.)

4. All-llahume bike esbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nushur.

(O Zot im, me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin dhe me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen, me emrin Tënd ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është kthimi)

5. All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vaّdike mestetaّtu eّudhu bike min sherri na sanaّtu eb`u leke bi niّmetike aleje ve eb`u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.

(O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje)

6. All-llahumme inni asbahtu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemiّa halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke.

(O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.)

7. All-llahume ma asbaha bi min niْmetin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel-hamdu ve lekesh-shukru

(O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi)

8. All-llahume afini fi bedeni, All-llahume afini fi semْi, All-llahume afini fi besari, la ilahe il-la ente, eّudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eّudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (tri herë në mëngjesë dhe tri herë në mbrëmje)

(O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje).

10. HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve), Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-‘arshil-‘adhim. (7 herë)

(Më mjafton mua All-llahu; s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh)

11. All-llahume inni es’elukel-‘afve vel-‘afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es’elukel-‘afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur avrati ve amin revّati. All-llahumeahfedhni min bejni jedejje ve min halfi ve an jemini ve an shimali ve min fevki ve eّudhu bike en ugtale min tahti.

(O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m’i mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.)

12. All-llahume alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej’in ve melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la ente, eّudhu bike min sherri nefsive sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife ala nefsi su’en ev exhurrehu ila muslimin.

(O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq)

13. Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me`a-ismihi shej`un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiّul- alim (tri herë ne mengjes dhe mbremje)

(Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send)

14. Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin saws. nebijjen.

(Jam i kënaqur që Zoti im është All-llahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im Muhammedi saws,).

15. Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.

(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit)

16. Asbahna ve asbahal-Mulku lil-lahi Rabbil-ْalemin. All-llahumme inni es’eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eّudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma baّdehu.

(E arritëm mëngjesin dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj)

17. SubhanAll-llahi ve bihamdihi (100 herë)

(I Lartësuar qoftë All-llahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi)

18. Estafgirullah vetubu ilejh (100 here )

(Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek Ai pendohem)

19. E’udhu bi kelimatil-lahit-tammati min sherri ma halaka. (tre herë në mbrëmje… eshte mire dhe te perseritet shpesh kur hyn ne nje vend te huaj, apo kur ulesh ne ndonje shtepi apo vend tjeter)

(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të All-llahut nga sherri (e keqja) që ka krijuar)

20. La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (100 herë në dite)

(S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send)

21. SubhanAll-llahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arshihi ve midade kelimatihi (tri herë në mëngjes)

(I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij)

22. All-llahume inni es`eluke ilmen nafi`an ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen (çdo mëngjes)

(O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme e furnizim të mirë dhe të lutem Të m’i pranosh veprat e mia)

23. All-llahumme sal-li ve sel-lim ala nebijjina Muhammed (10 herë)

24. Kur hyjme ne shtepi dhe hajme buke duhet te themi :
” Bismilahi velexhna ve bismilahi harexhna ve ala rabbina tevekelna”

(Me emrin e Allahut hyjme dhe me emrin e Allahut dalim dhe tek Zoti yne mbeshtetemi)…, pasi i Dashuri yne saws. thote: Kur permend Allahun gjate hyrjes ne shtepi dhe prane ushqimit, shejtani i mallkuar thote: As bujtje as darke spaska per mua !

25. Kur dalim nga shtepia duhet te themi :
“All-llahume inni eudhu bike en edille eu udalle, eu ezil-le eu uzel-le, eu edhlime eu udhleme, exhhele eu juxhhele alejje.”

( O Zoti im, kerkoj mbrojtjen Tende qe te mos devijoj, e as dikush tjeter te mos me coje ne devijim, kerkoj mbrojtjen tende qe te mos rreshqas ne mekat me fajin tim apo me nxitje prej tjeterkujt, kerkoj mbrojtjen Tende qe te mos i bej zullum ndonjerit, e as qe te me behet zullum, kerkoj mbrojtje nga mosdija dhe nga sjellja injorante ndaj meje )

” Bismil-lahi tevekkeltu alall-llahi, la havle ve la kuvete ila bilah ”

( Me emrin e Allahut, tek Allahu u mbeshteta, s’ka levizje e as force pervec me deshiren e Allahut)… i thuhet: Te mjafton Allahu, je i mbrojtur dhe i udhezuar. Prej tiij largohen dhe bisedojne djajte: Cfare ti besh njeriut qe eshte udhezuar, qe eshte i mbrojtur dhe te cilit si strehim i mjafton vetem Allahu?”

26. ” Bismil-lahi (tre here). Eudhu bi izzetil-lahi min sherri ma exhidu ve uhadhiru (shtate here) ”

(Ne emer te Allahut, kerkoj mbrojtje me fuqine dhe madheshtine e tij nga e keqja qe me mundon dhe te ciles i frikesohem)

27. ” La ilahe il-lall-llahul- `adhimul-halim, la ilahe il-lallahu rabbul-‘arshil-‘adhim, la il lahe il-lallahu rabus-semavati re rabbul-erdi ve rabbul-‘arshil-kerim ”

28. ” La havle ve la kuvvete il-la bilah ”

( Ska levizje e as force pervec me deshiren e Allahut )
… Kjo lutje eshte sherim per 99 semundje ku me e lehta eshte brenga. Ne nje tjeter hadith transmetohet se Profeti a.s. ka thene: Kjo lutje eshte nga thesaret me te mire te xhenetit, andaj ju perseriteni sa me shpesh ”

29. ” La il la he il-la, ente subahaneke inni kunti min edh-dhalimin ”

( Nuk ka Zot tjeter pervec Teje! Ti je i paster, i pa te meta. Une i bera padrejtesi vetes! )
– Muslimani nuk lutet me kete lutje per dicka, e mos ti pranohet lutja… Kjo lutje eshte ajo qe beri dhe Profeti Junus a.s. ne barkun e peshkaqenit, dhe aty pasi kuptoi qe ky ishte nje qortim(denim) nga Allahu per shkak se u spraps dhe u deshperua nga misioni i tij per ta udhezuar popullin e vet, andaj dhe u lut me kete lutje te mire dhe Allahu e shpetoi te Derguarin e Tij !

30. Kur hyn ne toalet (me kemben e majte) :
” Allahumme inni e’udhu bike minel khubuthi vel khebaith.”

Kur del (me kemben e djathte) :
” Gufraneke ”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here