Home Zgjodhëm për ju. 10 pyetje që duhet ti di çdo fëmijë

10 pyetje që duhet ti di çdo fëmijë

Kush është Zoti yt?

Përgjigjja: Zoti im është Allahu i Madhëruar.

Ku është Allahu i Madhëruar?
Përgjigjja: Allahu i Madhëruar është mbi qiejt e lartë.

Cila është e drejta e Zotit kundrejt robërve të Tij?
Përgjigjja: E drejta e Zotit kundrejt robërve të Tij është që ta adhurojnë Atë, e të mos i shoqërojnë askënd dhe asgjë në adhurim.

Plotëso hadithin: I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush thotë: Jam i kënaqur që Zoti im është Allahu…”
Përgjigjja: “… Jam i kënaqur që feja ime është Islami dhe jam i kënaqur që Pejgamberi im është Muhamedi (Paqja qoftë mbi të!), këtij njeriu i bëhet obligim Xheneti.”[1]

Përse na ka krijuar Allahu i Madhëruar? Cili është argumenti?
Përgjigjja: Allahu i Madhëruar na ka krijuar që ta adhurojmë Atë pa i shoqëruar askënd dhe asgjë në adhurim.

Allahu i Madhëruar thotë: “Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë.” Dharijat, 56

Cili është obligimi ynë më i rëndësishëm?
Përgjigjja: Teuhidi (monoteizmi), i cili nënkupton njësimin e Allahut të Madhëruar në lidhje me gjithçka që Ai meriton të veçohet.

Cilat janë tre llojet e Teuhidit?
Përgjigjja:

Teuhidi Rrububijeh (Njësimi i Allahut në zotërim).[2]
Teuhidi Uluhijeh (Njësimi i Allahut në adhurim).[3]
Teuhidi El Esmau ue Sifat (Njësimi i Allahut në emrat dhe cilësitë e Tij të përsosura).[4]
Pyetja e tetë: Ç’është dëshmia e Teuhidit dhe cila është domethënia e saj?
Përgjigjja: Dëshmia e Teuhidit është fjala ‘La ilahe il Allah’. Domethënia e kësaj fjalë është: ‘Nuk ka të adhuruar tjetër të vërtetë përveç Allahut’.

Plotëso hadithin: I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Cilido që dëshmon ‘La ilahe il Allah ue en-ne Muhameden resulullah…’[5]
Përgjigjja: “… me sinqeritet nga thellësia e zemrës së tij, do të jetë haram për të zjarri (do të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit).“[6]

Cili është gjynahu më i madh?
Përgjigjja: Shirku (Idhujtaria).

[1] E transmeton Ebu Daudi me nr 1529, nga sahabiu i nderuar Ebu Said el Hudriju (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!). Albani e ka vlerësuar këtë hadith ‘të saktë’, ashtu siç gjendet në librin e tij “Es Silsiletu Es Sahiha” me nr 334.

[2] Me ‘Teuhidin Rrububijeh’ është për qëllim pohimi me bindje të thellë dhe besim të plotë se vetëm Allahu i Madhëruar është Krijuesi, Furnizuesi, Mirëbërësi, Drejtuesi, Sistemuesi i të gjitha çështjeve, të cilat kanë të bëjnë me krijesat e Tij!

[3] Me ‘Teuhidin Uluhije’ është për qëllim veçimi i Allahut të Madhëruar me adhurim, të përkushtuarit e fesë vetëm Atij dhe refuzimi i idhujtarisë me të gjitha llojet dhe shfaqjet e saj.

[4] Me ‘Teuhidin El Esmau ue Sifat’, është për qëllim të besojmë dhe të pohojmë me vendosmëri të plotë emrat e bukur të Allahut të Madhëruar dhe cilësitë e përsosura të Tij, të cilat përmenden në Librin e Tij dhe në thëniet profetike.

[5] ‘Nuk ka të adhuruar tjetër të vërtetë përveç Allahut dhe Muhamedi është i Dërguar i Allahut’

[6] E transmeton Buhariu me nr 128, Muslimi me nr 32, nga Enes bin Maliku (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!).

Autori: Salim bin Sead Tauil

Përktheu: Edmond Ajdini

Previous articleIbnul Kajjim, meditime…
Next articleDisa rregulla që kanë të bëjnë me suksesin