Home Zgjodhëm për ju. Surja që është e barabartë me gjysmën e Kuranit (video)

Surja që është e barabartë me gjysmën e Kuranit (video)

I Dërguari i Allahut në një hadith ka thënë: “Sureja “Ez-Zelzele” është e barabartë me gjysmën e Kuranit” surja “El-Ihlas” është e barabartë me 1/3 e Kuranit, dhe surja “El-Kafirun” është e barabartë me 1/4 e Kuranit”.(Tirmidhiu)

Sureja “Ez-Zelzele”

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

”Idha zulziletil-erdu zilzaleha ve ehrexhetil-erdu ethkaleha.
Ve kalel-insanu ma leha.Jeumeidhin tuhaddithu ahbareha.
Bi enne rabbeke eu haleha.Jeumeidhin jesdurun-nasu eshtaten
lijureu a’malehum.Femen ja’mel mithkale dherretin hajren jereh.
Ve men ja’mel mithkale dherretin sherren jereh.”

PËRKTHIMI i SURES EL-ZELZELE

1 . Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme,
2 . Dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendinë e saj (barrën nga brenda),
3 . Dhe njeriu të thotë: “Çka kjo (që bën këtë dridhje)?”
4 . Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta,
5 . Ngase Zoti yt e ka urdhëruar atë
6 . Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre.
7 . E kush punoi ndonjë të mirë, që pëshon sa grimca, atë do ta gjejë.
8 . Dhe kush punoi ndonjë të keqe, që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.

Share

Previous articleJu këshilloj ta mësoni këtë ajet të begatë dhe të punoni me të!
Next articleFlaka e qiriut