Home Zgjodhëm për ju. Nuk ka dyshim ne fjalen e Allahut subhanehu ve teala

Nuk ka dyshim ne fjalen e Allahut subhanehu ve teala

Ai ta zbret ty (Muhammed) librin me argument që është vërtetues i librave të mëparshëm. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Inxhilin.

Ali Imran ajeti 3

Previous articlePesë fjalë apo pesqind dele ?
Next articleParadokse dhe teori fanta-injorancë