Home Zgjodhëm për ju. 5 çëlesat e fshehtësis që nuk i di askush përveç Allahut –

5 çëlesat e fshehtësis që nuk i di askush përveç Allahut –

Transmetohet nga Abdullah bin Umer (Allahu qoftë i kënaqur me të dy ata!) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Celësat e të fshehtës janë pesë e nuk i di askush tjetër përveç Allahut:

1. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë nesër përveç Allahut.
2. Askush nuk e di se çfarë ka në mitra përveç Allahut.
3. Personi nuk e di se çfarë do veprojë nesër dhe nuk e di se në cilin vend do vdesë.
4. Askush nuk e di se kur do bjerë shi’ përveç Allahut
5. Askush nuk e di se kur do të ndodhë Kiameti përveç Allahut.”
E ka nxjerr Buhariu në katër vende, si më poshtë:

– “El Istiska” (2/23)– “Tefsiru Sure El Enam” (5/193)- “Tefsiru Sure Lukman” (6/21)- “Et Teuhid” (8/165-166)

Previous article“Njerëzit e Hendekut” (Djali dhe mbreti)
Next articleTruri kupton gënjeshtrën brenda një sekonde