Home Zgjodhëm për ju. 3 hadithe që tregojnë se si duhet të lutesh dhe Allahu ta...

3 hadithe që tregojnë se si duhet të lutesh dhe Allahu ta pranojë atë

Nga Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush të lutet, atëherë le të jetë i vendosur në lutje, dhe të mos thotë: “O Allah, më jep nëse do”, sepse Allahun nuk ka kush që e detyron.”
(Ibën Ebi Shejbe, 6/21, Ahmedi, 3/101, Buhariu, 5/2334, Muslimi, 4/3063, Nesaiu në El-Kubra, 6/151 dhe të tjerë). Imam Neveviu, në komentarin e Sahih-ut të Muslimit tha: “Dijetarët kanë thënë se, të qenët i vendosur në lutje do të thotë bërja e saj me ngulm.”

Nga Ubade bin Es-Samit (radijAllahu anhu) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “S’ka mysliman mbi faqen e dheut që lutet me ndonjë lutje, e që Allahu të mos ia jap atë, apo t’ia largojë ndonjë të keqe në sasi të saj, përderisa ai nuk lutet për ndonjë mëkat, apo ndërprerje të lidhjeve farefisnore.” Dikush nga të pranishmit tha: “Atëherë t’i shpeshtojmë (lutjet)”. Profeti tha: “Allahu edhe më shumë.”
(Tirmidhiu, 5/566 dhe të tjerë. Albani e ka vlerësuar si Hasen në Sahih El-Xhami’, nr. 5636). Alamet dijetari El-Mubarekfurij, në komentarin e sunenit të Tirmidhiut, të quajtur “Tuhfetul-ahuedhij”, shënon: “Lidhur me pasazhin “Allahu edhe më shumë”, Et-Tibij, tha: “Domethënë: Allahu ju përgjigjet me më shumë sesa që ju luteni. Po ashtu është thënë: Allahu jep më shumë sevape dhe dhurata sesa ato që gjenden (i kërkoni) në shpirtrat tuaj, andaj shpeshtojini sa të doni, ngaqë për lutjet që ju i bëni, Allahu u jep atë që është më shumtë e më e madhe sesa ato.”

Nga Ebu Hurejre (radijAllahu anhu) përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Zoti ynë zbret në qiellin e kësaj bote çdo natë, atëherë kur mbetet një e treta e fundit e saj dhe thotë: “A ka kush që më lutet, e t’i përgjigjem? A ka kush që kërkon prej Meje, e t’ia jap? A ka kush që kërkon falje nga Unë, e ta falë?”.
(Imam Maliku, 1/214, imam Ahmedi, 2/487, Buhariu, 1/384, Muslimi, 1/521, Ebu Daudi, 2/34, Tirmidhiu, 5/526, ibën Maxhe, 1/435 dhe të tjerë).

Previous articleA ke dhënë sadaka për prindërit e tu të vdekur?
Next articleKush është njeriu më i dashur tek Allahu?