Kjo botë nuk vlen as sa 5 minuta

Kjo botë nuk vlen as sa 5 minuta

Ka thënë shejh El Uthejmini – Allahu e mëshiroftë:
“ Dynjaja është më e pavlerë tek Allahu se krahu i një mushkonje, prandaj kur muslimani fal dy rekate (sunet të sabahut), këto janë më të vlefshme se tërë dynjaja dhe çfarë ka në të. E tërë dynjaja që kur është krijuar e deri në zhdukjen e saj, nuk është më me vlerë se dy rekate, të cilat së bashku me abdesin nuk harxhojnë më shumë se 5 minuta nga koha jote.
Pra kjo dynja tek Allahu nuk është asgjë.”

Sherh El Kafije esh shafije: 4/268