USHTRIA QË DO LUFTOJË QABEN

0
388

“Një ushtri do të luftojë Qaben. Kur të arrijë në një vend të hapur e të gjërë toka do të shembet së bashku me gjithë ata. Aishja tha: o i Dërguar i Allahut, si do të shembet me gjithë ata ku në mesin e tyre do ketë ka tregtarë dhe me qëllime tjera? Tha: të gjithë do të fundosen mirëpo secili do të ringjallet sipas qëllimit të tij” (Muttefekun alejhi, versioni i Buhariut)

Komentim i hadithit:

Muhamed b.Salih El-Uthejmin, thotë: Hadithi na jep një mësim: kush shoqëron gabimtarët, dhunuesit dhe armiqësorët, do jetë bashkë me ta në dënim, i miri dhe i keqi i tyre. Kur vjen dënimi i përfshinë të mirët dhe të këqinjtë, bamirësit dhe keqbërësit, besimtarët dhe mosbesimtarët, namazfalësit, mendjemëdhenjtë, askush nuk shpëton, pastaj Ditën e Kiametit do të ringjallen sipas nijeteve të tyre. Allahu i madhëruar thotë: “ruhuni nga sprova që nuk i kaplon vetëm ata që kanë bërë padrejtësi nga mesi juaj dhe dijeni se Allahu është ndëshkues i madh”

Burimi: Komentimi i “Rijadu Salihin” / albislam.com

Përktheu nga gjuha arabe: Agim Bekiri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here