Një përgjigje e shkurtë mbi rregullat e tekfirit

0
468

18717_1

Shejkh al’lame muhadithi Sulejman bin Nasir el-Ulvani, ALLAHU e ruajtë

Ai i cili e bënë personin tekfir, i cilli ka vepruar shirk-kufr të qartë, nuk lejohet ti thuhet atij personi se është prej havarixhëve dhe ti thuhet se i bënë tekfir muslimanët. Ai i cili mendon keshtu (që personi është havarixh) është injorantë i qartë, ose fitnexhi dhe gënjeshtar. Havarixhët i bëjnë tekfir ata të cilët bëjnë zina, vjedhje…bëjnë tekfir për mëkate të mëdha, përderisa pasuesit e ehli sunnetit nuk bëjnë tekfir për mëkate të mëdha, por tekfir e bëjnë tagutin dhe pasuesit e tij të cilët veprojnë shirk-mushrikinët. Ai i cili thotë që kjo është drejtimi i havarixhëve, atëherë ky person i ka quajtur sahabet e Pejgamberit Sel ALLAHU alejhise we sel-lem havarixhë. (Burejda,28.04.1434/ 10.03.2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here